Leveringsbetingelser

Vi vil etterstrebe å sende produktene dagen etter ordren er registert. Levering av produktene skjer enten med post eller gjennom et av våre samarbeidende transportørselskaper. 

Vi har risikoen for varen og tjenesten inntil de overtas av deg, det vil si når du har fått produktene i din besittelse. Dersom leveringen av produktene blir forsinket, vil vi gi deg informasjon så fort vi har kunnskap om det, sammen med informasjon om og eventuelt når levering kan skje, eller om produktet(ene) er utsolgt. Avhengig av produktenes art og forsinkelsens lengde kan du etter omstendighetene holde kjøpesummen tilbake, kreve levering, kreve erstatning eller heve avtalen.

Levering
Vi forbeholder oss rett til leveringsnekt på samtlige varer med bakgrunn i prissvingninger og lagersituasjon. Vi forbeholder oss også rett til leveringsnekt på samtlige varer med bakgrunn i konkurranseforhold og alle andre årsaker. 

Kundens plikter
Den som er registrert som kunde hos SIBI AS, er ansvarlig for betaling av de ytelser SIBI leverer i henhold til nærværende vilkår. Ansvaret omfatter også andres bruk av kundens tilgang, herunder uvedkommendes bruk, så fremt det ikke kan påvises at uvedkommendes bruk er muliggjort gjennom uaktsomhet fra SIBI sin side.

Ekstraordinære forhold
SIBI AS er kun ansvarlig for tap for varen, dersom det er påvist feil eller mangler. Dette gjelder likevel ikke hvis SIBI godtgjør at mangelen skyldes forhold utenfor SIBIs kontroll, og som SIBI ikke med rimelighet kunne ventes å unngå eller overvinne følgene av.

SIBI er ikke ansvarlig for indirekte tap som følge av mangler med mindre tapet er voldt ved grov uaktsomhet eller forsett fra SIBIs side.

Handlekurv
Logg inn
Registrer deg
Handlekurven er tom